Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina je podľa § 7 ods. 1 písm. d, zákona č. 343/2015 Z.z verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Verejný obstarávateľ:Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
Sídlo:Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina
Štatutárny zástupca:Mgr. Mária Luptáková, riaditeľka školy
Číslo účtu:8703572001/5600
IČO:37812980
DIČ:2021669023
Telefón:041/5667122
Email:zsbudatin@gmail.com
Zadávanie zákaziek zabezpečuje na Základnej škole, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina účtovníčka školy, schvaľuje riaditeľka školy.

Finančné limity

Verejný obstarávateľ sa riadi pri verejnom obstarávaní Zákonom č. 343/2015, Vnútorným predpisom upravujúcim záväzné postupy pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní č. 7/2017 a Smernicou Mesta Žilina č. 3/2016. Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty./span>
 1. Nadlimitnou zákazkou v súlade s § 5 ods. 2 zákona je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“)
  1. 209 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru,
  2. 209 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby,
  3. 750 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 zákona
  4. 225 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, Nadlimitné zákazky realizuje pre Základnú školu Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina jej zriaďovateľ v súlade so Smernicou Mesta Žilina o verejnom obstarávaní č. 3/2016.
 2. Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 1) tohto článku:
  1. 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona.
  2. 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a),
  3. 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
  4. 50 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a), okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
  5. 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona.
  6. 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).

 3. Zadávanie podlimitných zákaziek musí byť v súlade so Smernicou Mesta Žilina o verejnom obstarávaní č. 3/2016.
 4. Zákazka s nízkymi hodnotami zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 2) tohto článku, v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
  Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné finančné limity na základe ekonomických, prevádzkových a kapacitných možností pre zákazky s nízkymi hodnotami:
  • ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok pri nákupe tovaru, služieb, stavebných prác nepresiahne 500 € bez DPH verejný obstarávateľ povoľuje priamy nákup bez aplikovania postupov zákona o verejnom obstarávaní,
  • ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok pri nákupe tovaru, služieb, stavebných prác nepresiahne 1 000 € bez DPH zodpovedná osoba za verejné obstarávanie, postupuje zjednodušeným postupom a to tak, že stanoví predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky na internete, prieskumom trhu a inak. Zjednodušený postup určenie PHZ bude povinnou súčasťou k vystavenej objednávke.
  • ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok pri nákupe tovaru, služieb, stavebných prác presiahne 2 000 € bez DPH zodpovedná osoba za verejné obstarávanie postupuje nasledovne:
   • Presne špecifikujú predmet zákazky – vypracujú opis predmetu zákazky
   • Určia PHZ na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky.
   • Určia, či ide o bežnú/ nie bežnú dostupnosť na trhu , pomocou testu bežnej dostupnosti.
   • Určia kritérium hodnotenia v súlade so zákonom
   • Vypracujú Výzvu na predloženie cenovej ponuky, ktorú elektronicky pošlú minimálne trom dodávateľom. Zároveň zodpovedná osoba zverejní výzvu na web stránke školy.
   • Vyhodnotenie verejného obstarávania sa uskutoční zodpovednou osobou alebo komisiou verejného obstarávateľa
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB