Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVO

Mgr. Jana Šošková

Kancelária: 1.poschodie ZŠ

Konzultačné hodiny: utorok od 13:30 do 15:00, prípadne inokedy po vzájomnej dohode

Činnosť výchovnej a kariérovej poradkyne

 • poradenská a informačná pre žiakov, rodičov a učiteľov
 • spolupráca
  • s vedením školy, triednymi učiteľmi, pedagógmi
  • so žiakmi (riešenie problémov s dochádzkou, správaním, učením,...)
  • s rodičmi (individuálne pohovory)
  • s koordinátorom primárnej prevencie
  • so školskou psychologičkou
  • so špeciálnou pedagogičkou
  • s CPPPaP v Žiline
  • s ÚPSVaR v Žiline
  • so strednými školami (informácie, nábor, prezentácie)
 • administratívna agenda
 • kariérové poradenstvo (informácie o možnostiach štúdia na SŠ, usmernenie pri voľbe povolania, voľbe strednej školy podľa záujmu a schopností)
 • podpora duševného zdravia žiakov školy.

Informácie , súvisiace s profesijnou orientáciou nájdete na internetových stránkach:

www.svslm.sk (Školské výpočtové stredisko – tu sa dozviete všetko o prijímacom konaní, testovaní T9, dôležité dátumy, ktoré treba dodržať)
www.strednaskola.sk (zoznam všetkých stredných škôl na Slovensku) www.povolania.eu
www.svetprace.sk
www.svetprace.sk

Typy stredných škôl:

 • gymnázium – príprava na štúdium na VŠ
 • stredná odborná škola (2 až 5 ročné štúdium odboru) – príprava na výkon odborných a robotníckych povolaní
 • konzervatórium - príprava na výkon umeleckých povolaní

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Doporučujem sledovať na internete, ktorá odborná stredná škola spolupracuje s ktorou firmou, pretože prihlášku na duálne vzdelávanie podáva rodič konkrétnej firme v mesiacoch január až marec.

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

do 1. februára 2022 - riaditelia SŠ zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové skúšky)
do 20. februára 2022 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory s talentovými skúškami
do 28. februára 2022 - riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami
15. marec – 30. apríl 2022 - talentové skúšky
6. apríl 2022 - celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
do 10.apríla 2022 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory, vrátane osemročných gymnázií
do 20. apríla 2022 - riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na stredné školy, vrátane osemročných gymnázií
9. máj 2022 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
(stredná škola uvedená na prihláške ako prvá)

12.máj 2022 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
(stredná škola uvedená na prihláške ako druhá)

18. máj 2022 - celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ
21. máj 2022 - 2. kolo prijímacích skúšok

POMOC RODIČOM - POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY (SŠ)

 • Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.
 • Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ, alebo na dva rôzne odbory tej istej SŠ a dve prihlášky na školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, teda odbory s talentovou skúškou.
 • Termíny platné pre tento školský rok, informácie o prijímaní na SŠ sú uverejnené na internete, na stránke školského výpočtového strediska www.svslm.sk, na stránke našej školy v časti Výchovné a kariérové poradenstvo – harmonogram prijímacieho konania.
 • 4. Prihlášku vyplňuje výchovný a kariérový poradca na základe údajov, ktoré poskytnú rodičia. Úlohou rodiča (zákonného zástupcu) je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať. Ak treba (niektoré odbory vyžadujú), priniesť potvrdenie od lekára – pediatra o spôsobilosti študovať daný odbor (tlačivo na internete). Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojim podpisom zákonný zástupca žiaka. Prihlášku podpisuje aj samotný žiak.
 • K prihláške je možné priložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo súťaži. Originál si prinesie žiak na prijímacie skúšky na SŠ.
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB