Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Primárna prevencia drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach

Ing. Anna Barčíková, PhD

Konzultačné hodiny: Pondelok – štvrtok - po vzájomnej dohode.
Email: barcikova@zsbudatin.sk
Telefón: 0903 359304
Kancelária: 2. Poschodie ZŠ

Činnosť školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní

Na základe zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 38 ods. 3

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje:

a) primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov,
b) prierezové témy určené školským vzdelávacím programom alebo
c) informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

... ďalej

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní je pedagogický zamestnanec, ktorý v spolupráci s vedením školy, celým pedagogickým kolektívom, odbornými zamestnancami, pracovníkmi CPPPaP a inými odborníkmi z oblasti prevencie pred sociálno – patologickými javmi koordinuje preventívne aktivity v škole, ktoré predchádzajú sociálno – patologickým javom alebo ich eliminujú. Koordinátor prevencie zastrešuje, koordinuje a usmerňuje aktivity v rámci prevencie. Realizuje monitoring nevhodného a problémového správania.

Hlavné ciele školskej prevencie:

 • prevencia sociálno-patologických javov (závislosti, záškoláctvo, delikvencia, šikanovanie, kriminalita ...),
 • propagácia zdravého životného štýlu a zdravia,
 • realizácia aktivít a programov na formovanie stabilnej a dynamickej osobnosti odolnej voči sociálno-patologickým javom.

Náplň práce školského koordinátora prevencie:

Smerom k vedeniu školy

 • predložiť plán koordinátora prevencie na daný školský rok,
 • viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov,
 • predbežne informovať o aktuálnej situácii v uvedenej oblasti na škole,
 • poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPPaP, ako aj s inštitúciami a organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,
 • riešiť priestupky žiakov v súvislosti s výskytom sociálno-patologických javov.

Smerom k rodičom

 • zvyšovať informovanosť rodičov o rizikách zneužívania drog a výskyte javov sociálnej patológie,
 • zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže,
 • informovať rodičov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadeniach, o možnosti využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie závislostí.

Smerom k žiakom

 • zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov,
 • realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov,
 • realizovať prieskumy aktuálnej situácie vo výskyte sociálno-patologických javov,
 • aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu a možných sociálno-patologických javov.

Dôležité linky pomoci

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB