Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

 Poskytovanie odpisov a duplikátov vysvedčení sa vyhotovujú iba v odôvodnených prípadoch
 1. O odpis alebo duplikát môže požiadať:
  • plnoletý žiak školy
  • absolvent školy
  • zákonný zástupca žiaka školy v prípade neplnoletosti žiaka
 2. Žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať:
  • meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1
  • identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, ktorého duplikát alebo odpis sa požaduje, s uvedením nasledovných osobných údajov:
   1. meno a priezvisko, v prípade žien aj rodné priezvisko
   2. dátum narodenia
   3. adresa, kontakt na účely komunikácie
   4. školský rok, za ktorý žiadateľ odpis alebo duplikát požaduje
   5. trieda, ktorú žiak navštevoval
   6. meno triedneho učiteľa
  • dôvod žiadosti o vydanie odpisu alebo duplikátu vysvedčenia
 3. Žiadosť o vydanie odpisu alebo duplikátu vysvedčenia musí byť doručená na školu osobne, mailom alebo poštou. V prípade zaslania žiadosti mailom musí byť naskenovaná s vlastnoručným podpisom
 4. Lehota na vybavenie žiadosti o odpis alebo duplikát vysvedčenia je 30 dní
 5. Duplikáty vysvedčení sa vydávajú do vlastných rúk žiadateľa alebo osobe, ktorá má písomné splnomocnenie žiadateľa. Odpis vysvedčenia (nie duplikát) zasielame formou poštovej zásielky na adresu žiadateľa uvedenú na žiadosti.
 6. Za vystavenie odpisu alebo duplikátu vysvedčenia sa neúčtuje žiaden poplatok
 7. Vzor žiadosti o vystavenie odpisu alebo duplikátu vysvedčenia nájdete tu

Vysvetlenie k vystavovaniu duplikátov alebo odpisov vysvedčenia

DUPLIKÁT vysvedčenia sa vydáva na školskom tlačive platnom v dobe vydania prvopisu vysvedčenia. Nad slovo vysvedčenie sa uvedie „Duplikát“. Vydanie duplikátu sa poznamená v príslušnej dokumentácii školy. Pokiaľ nie je možné získať podpisy osôb, ktoré podpísali prvopis, uvedie sa na duplikáte meno, priezvisko, titul osôb, ktoré podpísali prvopis vysvedčenia s dodatkom v.r.. Pokiaľ nie je možné opatriť duplikát otlačkom pečiatky použitej v prvopise, uvedie sa na miesto nej skratka „L.S“ (locus sigilli). Na druhú stranu duplikátu sa pripojí doložka „Tento duplikát súhlasí s prvopisom“. V doložke sa ďalej uvedie titul, meno, priezvisko a podpis riaditeľky školy, otlačok úradnej pečiatky školy a dátum vyhotovenia duplikátu.

ODPIS ODPIS vysvedčenia sa vydáva vtedy, kedy nie je možné vystavenie duplikátu vysvedčenia z dôvodu, že škola už nemá k dispozícii požadované školské tlačivo. Je to prepis vysvedčenia v plnom znení ( po riadkoch). Opatrený je titulom, menom, priezviskom a podpisom riaditeľky školy, odtlačkom úradnej pečiatky školy a dátumom vyhotovenia odpisu.

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB