Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Mgr. Ingrid Kyselová

Konzultačné hodiny:
 • Pondelok – piatok: 7.00 – 7.40 hod.
 • Streda: 13.30 – 17.00 hod.
 • Štvrtok - piatok: 13.30 – 15.00 hod.
 • Konzultácie v inom čase sú možné po vzájomnej dohode, ktoré sa môžu dohodnúť telefonicky alebo emailom.

Email: kyselova@zsbududatin.sk
Telefón: 0904 149 088
Pracovňa školského špeciálneho pedagóga je na druhom poschodí ZŠ.

Práca so žiakmi

Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Títo žiaci prichádzajú do učebne ŠŠP na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu spravidla 1 vyučovaciu hodinu týždenne. Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód dieťaťu nepodarilo pochopiť.
Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia.


Práca s rodičmi

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením


Práca s učiteľmi, výchovným poradcom, pedagogickými asistentmi

Školský špeciálny pedagóg s predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a pri vypracovaní IVVP. Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania deviatakov so ŠVVP.


Spolupráca s CPPPa P a CŠPP

Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Diagnostickým centrom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, detským psychiatrom, detským neurológom, klinickým logopédom a s ďalšími poradenskými a špecializovanými zariadeniami.


Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím,
 • narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení,
 • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia,
 • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti žiaci s poruchami správania,
 • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • žiaci s nadaním.

„Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom (i rodičom) účinne pomohlo a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti...“

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB