Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Mgr. Barbara Kubalová

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok 7:30 – 15:30, najlepšie po vzájomnej dohode
Email: kubalova@zsbudatin.sk
Telefón: 0903 359304
Kancelária: 2. Poschodie ZŠ

Školský psychológ poznáva atmosféru školy, členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o pomoc. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole. Je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu, pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom a mediátorom pri riešení problémov, pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov. Jeho snahou je vytvárať atmosféru bez stresu, napätia a úzkosti a kreovať priateľské a partnerské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi ako aj žiakmi navzájom, založené na dôvere, opore, pomoci a kooperácii.

Hlavné činnosti školského psychológa:

  • Diagnostická - poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, žiakom ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom
  • Intervenčná - v spolupráci s učiteľským kolektívom a inými odborníkmi hľadá spôsoby a vytvára program pre uskutočnenie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom, spolužiakom a prostrediu, s ktorým prichádza do kontaktu. Napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie voči deťom/žiakom vyplývajúce z rôznorodých situácií v škole
  • Preventívna - na základe pozorovania triednych kolektívov, vytvára a realizuje preventívne programy šité na mieru, ktoré slúžia na skvalitnenie triednej atmosféry a rozvoju osobnosti žiakov
  • Poradenská - poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, pomáha pri integrácií žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do výchovno-vzdelávacieho procesu

Vo vzťahu k žiakom pomáha riešiť problémy súvisiace s učením (tréma a strach pri odpovedaní, zlepšenie spôsobov učenia a postoju k vzdelávaniu, motivácia k učeniu, problémy so sústredním pri učení a príprave do školy, poruchy učenia) a s osobným životom (problémy v škole zo začlenením sa do kolektívu, vzťahy s priateľmi, rodičmi, súrodencami, konflikty a hádky, problémy v láske alebo vzťahoch s rovesníkmi, rozvod rodičov, výber strednej školy, ...)

Učiteľom pomáha porozumieť žiakom a ich problémom a potrebám. Spolupracuje pri voľbe vhodného prístupu k žiakom s poruchami učenia, správania, nadaným žiakom, hľadá spolu s učiteľom výchovné metódy pre lepšiu spoluprácu žiaka a učiteľa. Zaoberá sa problémami psychickej záťaže uučiteľov a možnosťami ich prekonávania. V rámci svojej pôsobnosti pomáha pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii jej sociálnej klímy.

Je k dispozícii rodičom pri riešení aktuálnych ťažkostí dieťaťa, poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch.

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB