Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Slávnostný začiatok školského roka
30.8.2021

Slávnostný začiatok školského roka ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 v Žiline sa uskutoční

                                              dňa 2. septembra 2021 (vo štvrtok) nasledovne:

       Žiaci 2. - 9. ročníkov o 8.30 hod. v triedach (budova školy bude otvorená 8.20 hod., slávnostný začiatok 8.30 hod.)

Žiaci 1. stupňa vstupujú do budovy bočným vchodom od jedálne (dezinfekcia, prechod do tried).

Žiaci 2. stupňa vstupujú do budovy hlavným vchodom, zoznamy piatakov 5.A, 5.B budú zverejnené na dverách hlavného vchodu.

Každý žiak pri nástupe odovzdá písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha oznamu pre Edupage). Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môžu rodičia zasielať aj elektronicky na mailové adresy triednych učiteľov, iba rodičia žiakov 5.A a 5.B ich zašlú elektronicky na: zsbudatin@zsbudatin.sk. Pre rodičov bude tlačivo k dispozícii aj pri vstupe do školy.

Žiaci budú v triedach do 10.00 hod. Školský klub detí bude v prevádzke od piatka 3.9.2021. Žiaci sa triednym učiteľom prihlásia na obedy, ktoré budú taktiež od piatka. Vyučovanie začína v piatok 3.9. riadnym rozvrhom, ktorý je zverejnený na stránke Edupage.

Žiaci prvých ročníkov 1.A, 1.B, 1.C

 budú mať slávnostné otvorenie školského roka o 9.00 hod. vo veľkej telocvični - vstup bočným vchodom, zoznamy žiakov podľa rozdelenia do tried budú na dverách bočného vchodu (každá prvácka trieda bude mať vlastnú značku spolu s pani učiteľkou).

Po slávnostnom otvorení budú mať rodičia krátky úvod s triednou pani učiteľkou (pokyny, nahlásenie záujmu o stravu - výber 5 € za čip na stravovanie v školskej jedálni, záujem o ŠKD a pod.) Rodičia prvákov taktiež odovzdajú písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Po ukončení o 10. hod. žiaci odchádzajú v sprievode rodiča domov.

Vedenie školy a celý pracovný tím ZŠ praje všetkým žiakom úspešný štart do nového školského roka. Tešíme sa na Vás.


PaedDr. Dáša Švaňová, riaditeľka školy

Link na tlačivá:
https://help.edupage.org/?p=u38/u178&lang_id=2


Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB