Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Stravovanie v ŠJ od 1.9.2019
14.6.2019

Oznámenie ku stravovaniu od 1.9.2019 v školskej jedálni

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách sa mení spôsob úhrady za obedy žiakov v Školskej jedálni pri ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín nasledovne. Dotácia je vo výške 1,20 na jeden obed ak sa žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu. Cena obeda je nasledovná:

Bežné stravovanie

Desiata

Obed

Olovrant

Príspevok na čiastočné režijné náklady

Spolu

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka??

Úhrada zákonného zástupcu alebo dospelej osoby

 Základná škola

1,15

0,10

1,25

1,20

0,05

 (stravník od 6 – 11 rokov)

 Základná škola

(stravník od 11-15  rokov)

1,23

0,10

1,33

1,20

0,13

 

Všetkým žiakom školy bol 14.6.2019 v škole odovzdaný Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie. Prosíme o pozorné oboznámenie sa so zápisným lístkom.  Žiaci, ktorí sa chcú záväzne stravovať v školskej jedálni od 3.9.2019 odovzdajú vyplnený zápisný lístok svojmu triednemu učiteľovi do 21.6.2019.

Dňa 2.9.2019 nie je školská jedáleň v prevádzke. Na základe odovzdaného zápisného lístka bude žiakom odovzdaný šek na zálohovú úhradu doplatku za obed vo výške 25,00 € na celý školský rok, ktorý musí byť uhradený do 25.8.2019. Zo zálohovej úhrady (25,00€) bude hradený doplatok za obed a plná výška obeda (t.j. o náklady na nákup potravín a režijné náklady/deň ) v prípade neodhlásenej stravy, ak sa žiak nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Ak sa výška zálohovej platby zníži na 6,00 €, bude zákonný zástupca upozornený na jej doplatenie.

V prípade neprítomnosti žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy 24 hod. vopred: cez internet www.strava.cz/ telefonicky 041 562 3922 alebo osobne v školskej jedálni.

Žiaci, ktorí budú žiakmi školy od 1.9.2019 (prváci a novoprijatí žiaci) si môžu zápisný lístok stiahnuť z web stránky školy  http://www.zsbudatin.sk/dokumenty/s_stiahnut  alebo osobne vyzdvihnúť u účtovníčky školy pri úhrade poplatku za čip na výdaj obedov.