Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Zápis žiakov do 1.ročníka
3.3.2020

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov, Žilina 

pozýva 

RODIČOV A BUDÚCICH PRVÁKOV 

na 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

v dňoch 

1. apríla 2020 

2. apríla 2020 

3. apríla 2020 

v čase od 14.00 do 18.00 hod. 

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a 15,- € na pomôcky. 

Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí dňa 19. 03. 2020, kedy si môžete prezrieť priestory našej školy, dopoludnia navštíviť vyučovacie hodiny, popoludní ŠKD a záujmovú činnosť v triedach.

Mgr. Mária Luptáková, riad.školy

Zápis detí do 1. ročníka 

V termíne medzi 1. a 3.  aprílom 2020 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy. 

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. 

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. 

Legislatíva k zápisu detí 

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia: 

 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov; 

 • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole; 

 • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

Ako zapísať dieťa do základnej školy? 

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.

Čo treba so sebou priniesť na zápis 

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu 
 • rodný list dieťaťa 
 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí, 
 • vyplnenú prihlášku (tú si môžete niekde stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte

  priamo na zápise)

Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku? 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. 
Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je: 

 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater) 
 • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy? 

Áno. Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť? 

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí. Môžete tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

Prepojenie: https://www.rodinka.sk/vychova-a-skoly/skolak/zijete-v-zahranici/?

Čo ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu?

V tomto prípade by ste už na Slovensku nemali nič riešiť, pokiaľ dieťa plánujete zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB