Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Zápis do prvého ročníka
29.3.2019
Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov, Žilina

pozýva rodičov a budúcich prvákov 
na

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

v dňoch

3. apríla 2019
4. apríla 2019
5. apríla 2019

v čase od 14.00 do 18.00 hod.


Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí dňa 11. 3. 2019, kedy si môžete prezrieť priestory našej školy, dopoludnia navštíviť vyučovacie hodiny, popoludní ŠKD a záujmovú činnosť v triedach.
 

Mgr. Mária Luptáková, riad. školy.
         
  
Zápis detí do 1. ročníka


V termíne medzi 3. a 5. aprílom 2019 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy.
Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.
Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené, musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.
 
                                                                  
Ako zapísať dieťa do základnej školy?
 
Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. 


Čo treba so sebou priniesť na zápis? 
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • rodný list dieťaťa,
  • vyplnenú žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka a zápisný list (tlačivá sú k dispozícii v materskej škole, môžete si ich môžete  stiahnuť z webovej stránky našej školy- viď nižšie, alebo ich vyplníte priamo na zápise),
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Pri zápise dieťaťa do ZŠ je nevyhnutná dohoda oboch rodičov o konkrétnej ZŠ, do ktorej bude dieťa zapísané, preto žiadosť o prijatie podpisujú obidvaja rodičia. Ak nie je možné zabezpečiť z vážnych dôvodov podpis jedného z rodičov na žiadosti, zapisujúci rodič doloží k žiadosti o prijatie čestné vyhlásenie o súhlase druhého rodiča s výberom školy.

 
       Legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
  • Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.


Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej dochádzky je:
  • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
  • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. 
V prípade odkladu začiatku plnenia školskej dochádzky  priniesť na zápis vypísanú Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky spolu s vyjadrením príslušného CPPPaP.
 

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Čo ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu?

V tomto prípade by ste už na Slovensku nemali nič riešiť, pokiaľ dieťa plánujete zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.Tlačivá na stiahnutie:

Zápisný list

Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka ZŠ

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky


Fotogaléria: Prváci
Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB