Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Zmena formy hodnotenia žiakov
21.4.2020

S platnosťou od 7. apríla 2020 prerušil minister školstva Branislav Gröhling vydaním usmernenia klasifikáciu žiakov v dištančnom vzdelávaní. Usmernením sa neprerušuje pokračovanie dištančného vzdelávania, len sa upravuje forma hodnotenia.

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020 , vydaného Štátnym pedagogickým ústavom a doplnené 20.4.2020 https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf, bude priebežné hodnotenie prác žiakov 1. a 2. stupňa prebiehať na našej škole nasledovne:

1. Od 7.4.2020 sa hodnotenie dištančného vyučovania neklasifikuje. Známky, ktoré boli dané do 7.4., platia. V prípade, že žiak mal odovzdať vypracovanú úlohu do 7.4. a odovzdal ju (z objektívnych príčin) neskôr, bude môcť byť za túto úlohu tiež klasifikovaný.

 2. Úlohy budú od 7.4. hodnotené nasledovne:

  • Písomné zadania môžu byť hodnotené počtom bodov, percentami alebo slovným komentárom
  • Čítanie a ústne odpovede (cez videohovory) budú hodnotené slovne
  • Projekty budú hodnotené slovným komentárom
  • Výchovy (VYV, HUV, TEV, PVC, IFV, ETV, NBV) budú hodnotené slovne

3. Žiak musí dostať za každú vypracovanú a odovzdanú úlohu spätnú väzbu.

4. Vypracovanie každej úlohy bude slúžiť ako podklad pre koncoročné hodnotenie na vysvedčení.

5. Pri záverečnom hodnotení predmetov na vysvedčení bude učiteľ prihliadať na prácu žiaka počas celého 2.polroka, teda aj počas dištančného vzdelávania.

     V prípade rôznych technických prekážok na strane žiaka, môže byť odovzdávanie úloh, sumarizácia žiackeho portfólia, ako aj poskytovanie spätnej väzby individualizované po dohode s vyučujúcim konkrétneho predmetu.

Vypracovaním úloh si každý žiak tvorí svoje vlastné online portfólio prác, ktorého kvalita spracovania bude predstavovať podklad pre záverečnú klasifikáciu. Presná forma záverečnej klasifikácie ešte bude bližšie ozrejmená po spracovaní a dodaní metodických pokynov Štátnym pedagogickým ústavom, prípadne Ministerstvom školstva.

                                                  Mgr. Mária Luptáková, riad.školy


Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB