Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Darujte nám 2% z dane za rok 2017!!!
28.3.2018
V roku 2018 je naša základná škola prijímateľom 2 % z dani prostredníctvom Nadácie spoločne pre región. V roku 2017 ste nám zaslali spolu 2 411,94 €. Tieto prostriedky sme použili na nákup. klikni 

Skrátený postup krokov ako venovať 1,2 alebo 3  % zo zaplatenej dane našej škole

Postup pre fyzické osoby - zamestnancov

1. Do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti(V2Pv17_P) – len toto tlačivo bude akceptovať Daňový úrad. Z tohto Potvrdenia (riadok 25) si viete zistiť dátum zaplatenia dane a sumu na výpočet 2% alebo 3% percent:

2% z Vašej zaplatenej dane – ide o  maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste  v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je 3€.

3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Potvrdenie o tom od organizácie, v ktorej ste pôsobili, je povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane.

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (V2Pv17_1) rodné číslo, dátum narodenia , I. oddiel, dátum a podpis. II. oddiel je už predvyplnený pre nadáciu, ktorá poukáže percentá pre našu školu.

Originály oboch týchto tlačív, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 20.4.2018 do školy. Škola ich zašle na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak odovzdáte potvrdenie a vyhlásenie priamo na daňovom úrade, doručte škole fotokópiu z potvrdenia a vyhlásenia do školy,  inak si nemôžeme  nárokovať sumu z 2% z Nadácie. Suma zostane Nadácii. 

 Postup pre právnické osoby

Vypočítajte si 1,0 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Môžete poukázať aj menej ako 1,0% (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. 3. 2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1,0 % z dane.

V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Táto kolónka je v časti VI. daňového priznania.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3.2018) má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Škole doručte do 30.5.2018 fotokópiu strany  z daňového priznania PO,  kde je uvedený príjemca 2% z daní. Bez fotokópie strany z daňového priznania nebude suma poukázaná našej škole ale zostane Nadácii.

 Vaše percentá z daní každoročne pomáhajú škole kupovať nové učebné pomôcky a výpočtovú techniku do tried. Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie percent z daní našej škole. 

Ďakujeme!!!

Tlačivá k 2% z dane:

Potvrdenie

Vyhlásenie

Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB