Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Nástup žiakov do ZŠ od 22.6.2020
17.6.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v základnej škole vo všetkých ročníkoch. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách sa považuje za zachované, ak zriaďovateľ rozhodne o obnovení školského vyučovania v škole a zákonný zástupca žiaka neprejaví záujem o jeho výchovu a vzdelávanie v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie (to znamená, že dochádzka do školy je dobrovoľná).

Zákonný zástupca

· Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

· Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.

· Predkladá triednemu učiteľov i pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie "vyhlásenie".

· V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

Organizácia vyučovania:  1.stupeň 7.45 – 11.25 hod.

                                          2.stupeň 7.45 – 12.20 hod

                                          ŠKD       6.30 – 16.30 hod.

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB